Европейски въоръжени сили - фикция или възможна реалност?

Европейски въоръжени сили - фикция или възможна реалност?

Идеята за създаване на Европейски въоръжени сили се заражда след Косовската криза от 1999 г. и започва да се дискутира по-детайлно особено след първите плахи операции в рамките на т.нар. „Обща политика за сигурност и отбрана“ на ЕС, провеждани след 2003 г. Една от съществените причини за възникването на идеята е натискът от страна на САЩ в посока на това Европейският съюз да поеме управлението и особено съответните разходи за растящия брой мироопазващи, мироналагащи и стабилизиращи мисии по света. Поради все още спорния и не съвсем ясно очертан характер на идеята, често в стратегическите документи на ЕС вместо Европейски въоръжени сили (ЕВС) се използват термини като „отбранителни способности”, „военен компонент”, „гражданско-военна синергия” и др. Така или иначе тази идея набира скорост.

Необходимостта от изграждане на отбранителни способности се подчертава и в последния стратегически документ в тази област – Глобалната стратегия на ЕС от 2016 г. Идеята за ЕВС намира многобройни поддръжници особено сред представителите на водещата на този етап либерална школа в теорията за международните отношения, които поддържат тезата за Европа като „хуманитарна” или дори като „либерална сила”…

Автори
Чл.-кор. Стефан Хаджитодоров, д-р Николай Павлов, д-р Георги Кръстев, Атанас Радев
Анотация
При създаването си Европейският съюз е замислен като организация за икономическо сътрудничество, за предотвратяване и преодоляване на конфликти, но не и като отбранителен съюз. Развитието на европейската интеграция води до натрупване на нови компетенции и до все по-честото поставяне на въпроса за по–силно единодействие, в т.ч. и създаването на Европейски въоръжени сили (ЕВС). Освен това съществуват множество важни вътрешни и външни заплахи и фактори, които обуславят необходимостта от създаването на ефективна и ефикасна система за сигурност и отбрана в рамките на Европейския съюз, която система да действа като единна структура. Все още съществуват редица препятствия за това, а и политическата воля не е още ясно и твърдо консолидирана. Общото убеждение е, че сформирането на подобни интегрирани въоръжени сили няма да е лесно, надали те ще бъдат факт през близките няколко години, но дебатите по същество трябва се водят интензивно за да се уточнят детайлите и преодолеят пречките, и с хоризонт към следващото десетилетие, ЕВС да станат факт. Времето за осъществяването на тази идея още не е дошло, но очевидно не е и далече.
Година
Издание
Ключови думи
Европейски въоръжени сили, Обща политика за сигурност и отбрана на ЕС, Отбранителни способности на ЕС, Заплахи и рискове пред ЕС, Препятствия и възможности за ЕС