ОРГАНИЗАЦИОННА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ НА
ЦЕНТЪРА ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

Годишни отчети

Нашата дейност

Проблематиката на ЦИНСО-БАН се определя от характера на Центъра като специализирано общоакадемично звено в областта на националната сигурност и отбраната.

В тази връзка ЦИНСО-БАН извършва експертна и научна дейност в областта на Европейската политика за сигурност и отбрана, защита на критичната инфраструктура, кибер-сигурност и др. Основни действия през годините са:

  • Подготовка и провеждане на кръгли маси и работни срещи, свързани с решаването на проблеми в областта на сигурността и отбраната;
  • Подпомагане ръководството на БАН в изготвянето на експертни мнения, становища и изказвания в областта на сигурността, отбраната и защитата на населението и критичната инфраструктура при бедствия.
  • Участие в Междуведомствени работни групи и Консултативни съвети по широк кръг проблеми на защитата при бедствия, сигурността и отбраната;
  • Участие в научноизследователски проекти.

Нашата роля е да защитаваме националните интереси, да насърчаваме сигурността и стабилността в света.

Нашата мисия

Да бъде свързващо звено между БАН и държавните институции за развитието на изследвания в областта на националната сигурност и отбрана на Република България.

Нашата визия

Науката е неотменна част от развитието на ефективни отбранителни способности. БАН като водеща научна организация в Р. България трябва да играе ключова роля в процесиите  на модерация на българската армия, службите за сигурност и националната система за управление при кризи чрез своята експертиза в различни области на теоретичната и приложна научна дейност