Първа „пускова“ среща по проекта „ALTER“

В Атина на 12 и 13 февруари 2018 г. се проведе първа „пускова

В Атина на 12 и 13 февруари 2018 г. се проведе първа „пускова“ среща на проекта ALTER в помещенията на Геодинамичния институт на Националната обсерватория в Атина. Проектът е съфинансиран от Европейската комисия – ГД „Хуманитарна помощ и гражданска защита“. Алиансът за намаляване на риска (ALTER) има продължителност 24 месеца, като се фокусира върху създаването на публично-частни партньорства за намаляване на риска от бедствия и особено за наводненията, причинени от компрометиране целостта на язовирите в резултат на земетресения.

Знанието, технологиите, добрите практики и опита от Европейския съюз ще бъдат прехвърлени на Армения чрез добре планирани дейности. Те включват, наред с другото, оценка на плановете и структурите за гражданска защита, учебни посещения, малки полеви учения, както и дейности по обучение.

Партньори по проекта са: 1. Национална обсерватория в Атина (координатор) – Гърция 2. Европейски университет Кипър – Кипър 3. Център за изследване по национална сигурност и отбрана – България 4. Американски университет в Армения – Армения 5. Национална платформа за намаляване на бедствията – Армения

Основните дейности по проекта ще бъдат изпълнени в Армения за укрепване на сътрудничеството със Съвместния европейски механизъм за гражданска защита и за подпомагане на оптимизирането на системата за гражданска защита. Съвместни действия ще бъдат потърсени от други инициативи в по-широката област на Армения за намаляване на риска от бедствия.

“ среща на проекта ALTER в помещенията на Геодинамичния институт на Националната обсерватория в Атина. Проектът е съфинансиран от Европейската комисия – ГД „Хуманитарна помощ и гражданска защита“. Алиансът за намаляване на риска (ALTER) има продължителност 24 месеца, като се фокусира върху създаването на публично-частни партньорства за намаляване на риска от бедствия и особено за наводненията, причинени от компрометиране целостта на язовирите в резултат на земетресения.

Знанието, технологиите, добрите практики и опита от Европейския съюз ще бъдат прехвърлени на Армения чрез добре планирани дейности. Те включват, наред с другото, оценка на плановете и структурите за гражданска защита, учебни посещения, малки полеви учения, както и дейности по обучение.

Партньори по проекта са: 1. Национална обсерватория в Атина (координатор) – Гърция 2. Европейски университет Кипър – Кипър 3. Център за изследване по национална сигурност и отбрана – България 4. Американски университет в Армения – Армения 5. Национална платформа за намаляване на бедствията – Армения

Основните дейности по проекта ще бъдат изпълнени в Армения за укрепване на сътрудничеството със Съвместния европейски механизъм за гражданска защита и за подпомагане на оптимизирането на системата за гражданска защита. Съвместни действия ще бъдат потърсени от други инициативи в по-широката област на Армения за намаляване на риска от бедствия.