First ALTER meeting

В Атина на 12 и 13 февруари 2018 г. се

In Athens, on 12th  and 13th  February 2018, the first meeting of the ALTER project was held at the premises of the Geodynamic Institute of the National Observatory of Athens. The project is co-financed by the European Commission – DG Humanitarian Aid and Civil Protection. The Alliance for Risk Reduction (ALTER) has a duration of 24 months, focusing on the creation of public-private partnerships to reduce the risk of disasters and especially for floods caused by compromising the integrity of dams as a result of earthquakes.

Knowledge, technologies, good practices and experience from the European Union will be transferred to Armenia through well-planned activities. These include, inter alia, assessment of civil protection plans and structures, study visits, small field exercises as well as training activities.

Partners in the project are: 1. National Observatory in Athens (coordinator) – Greece 2. European University of Cyprus – Cyprus 3. National Security and Defense Research Center – Bulgaria 4. American University of Armenia – Armenia 5. National Platform for reducing the disasters – Armenia

The main activities of the project will be implemented in Armenia to strengthen the cooperation with the Joint European Civil Protection Mechanism and to support the optimization of the civil protection system. Joint action will be sought from other disaster risk reduction initiatives in the wider Armenia area.

та ALTER в помещенията на Геодинамичния институт на Националната обсерватория в Атина. Проектът е съфинансиран от Европейската комисия – ГД “Хуманитарна помощ и гражданска защита”. Алиансът за намаляване на риска (ALTER) има продължителност 24 месеца, като се фокусира върху създаването на публично-частни партньорства за намаляване на риска от бедствия и особено за наводненията, причинени от компрометиране целостта на язовирите в резултат на земетресения.

Знанието, технологиите, добрите практики и опита от Европейския съюз ще бъдат прехвърлени на Армения чрез добре планирани дейности. Те включват, наред с другото, оценка на плановете и структурите за гражданска защита, учебни посещения, малки полеви учения, както и дейности по обучение.

Партньори по проекта са: 1. Национална обсерватория в Атина (координатор) – Гърция 2. Европейски университет Кипър – Кипър 3. Център за изследване по национална сигурност и отбрана – България 4. Американски университет в Армения – Армения 5. Национална платформа за намаляване на бедствията – Армения

Основните дейности по проекта ще бъдат изпълнени в Армения за укрепване на сътрудничеството със Съвместния европейски механизъм за гражданска защита и за подпомагане на оптимизирането на системата за гражданска защита. Съвместни действия ще бъдат потърсени от други инициативи в по-широката област на Армения за намаляване на риска от бедствия.