Maintenance mode

Sorry for the inconvenience.
Our website is currently undergoing scheduled maintenance.
Thank you for your understanding.

Подпомага

изследванията, анализите и създаването на систематизирана оценка, въз основа на която е възможно ефективно и ефикасно вземане на решение в областта на сигурността и отбраната чрез участието в разработването на националните програми в тези сфери

Координира

взаимодействието на институтите и лабораториите на БАН с държавните структури в сферата на сигурността, отбраната и управлението на кризи, както и двустранно и многостранно сътрудничество в рамките на НАТО и Европейския съюз и други международни организации в тези сфери

Организира

изпълненото на съвместни проекти и конкретни задачи за изследване, изграждане и усъвършенстване на способностите на българските структури за управление на кризи, сигурност и отбрана чрез провеждането на приложна и експериментална научно-изследователска дейност в рамките на институтите и лабораториите на БАН

Нашият фокус

Мисия, цели, дейност

Българската академия на науките (БАН) е водещата национална институция в областта на фундаменталните и приложни изследвания, технологичното развитие, експериментирането и научната поддръжка на формирането и планирането на политиката за сигурност и отбрана.

Центърът за изследвания по национална сигурност и отбрана (ЦИНСО), основан през 2002 г., с основна стратегическа цел да подпомага, координира и организира изследванията по сигурността и отбраната в рамките на БАН чрез развитие на сътрудничество със заинтересованите държавни институции от системата за национална сигурност.

Дейността на Центъра е фокусирана върху предоставяне на информация до институтите и лабораториите на БАН, изследователски групи и отделни учени за потребностите и програмите на потенциални потребители, възможностите за двустранно и многостранно сътрудничество в рамките на НАТО и Европейския съюз.

Оперативни дейности

Експертна и научна дейност в областта на Европейската политика за сигурност и отбрана, защита на критичната инфраструктура, кибер-сигурност и др.

Консултативни
органи

Участие в съвещателни органи и експертни групи към различни държавни институции: НС, МС, МВР, МО, МОН и МИ.

Национални
програми

Участие в национални научни програми в областта на националната сигурност и отбрана.

Международни
проекти

Участие в международни проекти, свързани с научното прогнозиране в областта на националната сигурност и управлението на кризи

Научни
конференции

Извършване на проучвателна, информационна и експертна дейностт. Участие в научни конференции и семинари. 

Центърът за изследвания по национална сигурност и отбрана

подпомага, координира и организира изследванията по сигурността и отбраната на страната

Нашата роля е да защитаваме националните интереси, да насърчаваме сигурността и стабилността в света.

Нашата мисия

Да бъде свързващо звено между БАН и държавните институции за развитието на изследвания в областта на националната сигурност и отбрана на Република България.

Нашата визия

Науката е неотменна част от развитието на ефективни отбранителни способности. БАН като водеща научна организация в Р. България трябва да играе ключова роля в процесиите  на модерация на българската армия, службите за сигурност и националната система за управление при кризи чрез своята експертиза в различни области на теоретичната и приложна научна дейност

We love what we do & we do it with passion!

Mori is a design studio founded in London and expanded our services, and become a multinational firm, offering services and solutions Worldwide.
Web Design
95%
Branding
88%
Illustration
99%
theme-24
1
Happy Clients
1
Cups of Coffee
1
Working Hours
1
Awards

Новини

Адрес

София
ул. „Академик Георги Бончев“ 26

E-майл

cnsdr@bas.bg
kiliev@bas.bg

Телефони

+359 2979 2014
+359 2979 2498