Усъвършенстване на системата за защита при бедствия на Република България

  • Начало
  • Портфолио
  • Усъвършенстване на системата за защита при бедствия на Република България

Усъвършенстване на системата за защита при бедствия на Република България

Предмет на анализа е системата за защита при бедствия в Република България и възможностите за нейното усъвършенстване. Предметът на изследването обхваща както Единната спасителна система, дефинирана в чл.20-22 от Закона за защита при бедствия така и други органи на държавната власт, които имат компетенции в стратегическото управление на защитата при бедствия. Актуалността на темата се определя от постоянната тенденция за нарастване броя на бедствията на територията на
страната ни и увеличаване броя на жертвите и пострадалите от тези бедствия. Целта на анализа е да се подпомогне прегледа на изпълнението на Стратегията за национална сигурност на Република България, като се осъществи анализ на съществуващата система за защита при бедствия и се формулират препоръки за нейното усъвършенстване…

Автори
Стефан Хаджитодоров, Николай Павлов, Георги Кръстев и Атанас Радев
Анотация
В доклада е представен анализ на системата за защита при бедствия на Република България и са направени предложения за усъвъшенстване на системата с цел подобряване сигурността на гражданите.
Година
2016 г.
Издание
Годишник на Военна Академия "Г. С. Раковски", Факултет "Командно-Щабен", 2/2016 г., стр. 229-238