ПРОЕКТ от 2022 г.

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА "СИГУРНОСТ И ОТБРАНА"

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА - "СИГУРНОСТ И ОТБРАНА"

Националната научна програма „Сигурност и отбрана“ е финансирана от Министерство на образованието и науката на Република България.

Общата цел на програмата е осигуряване на сигурна и благоприятна среда за развитие на обществото и държавата чрез провеждане на координирани и целеви фундаментални и приложни научни изследвания в областта на сигурността и отбраната и създаване на устойчиво партньорство между включените научни и образователните организации в програмата за съвместно участие в национални и европейски международни изследователски мрежи, програми и проекти.

Специфичните цели на програмата са:

1. Фундаментални изследвания

2. Съпътстващи приложни изследвания

3. Разпространение на резултатите от научноизследователската дейност

4. Трансфер на знания към съответните управленски органи в държавната и местна администрация, партньорски научни и образователни организации и бизнес партньори.

5. Синхронизиране на програмата с останалите национални и международни научни програми за повишаване участието на български научни колективи и организации в Европейското научно пространство, рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“, „Европейски фонд за отбрана“ и програмата за наука на НАТО „Наука за мир и сигурност“. 

Дейностите по програмата са разделени на 4 компонента:

1. Компонент 1 – Сигурност (включващ: РП 1.1. Системи за управление и РП 1.2. Технологично осигуряване)

2. Компонент 2 – Киберсигурност и киберотбрана (включващ: РП 2.1. Мониторинг, превенция, детекция и реакция и РП 2.2. Стандарти и иновации)

3. Компонент 3 – Отбрана и защита на населението при бедствия и аварии (включващ: РП 3.1. Екипировка и  РП 3.2. Доктрини и стратегии)

4. Компонент 4 – Разпространение на резултатите и управление (включващ: РП 4.1. Разпространение на резултатите и РП 4.2. Управление на програмата)

 

Центърът за изследвания в областта на националната сигурност и отбрана към Българската национална академия на науките ръководи изпълнението на следните задачи, разпределени в работните пакети:

РП 1.1: Системи за управление – Задача 1.1.6. Анализ на риска и на заплахите, проектиране и разработване на концептуални пораждащи модели и софтуер за повишаване на ефективността на управление на силите и средствата за въздействие върху критичната инфраструктура при природни бедствия, аварии и кризи

РП 1.2: Технологично осигуряване – Задача 1.2.4. Разработване на автоматизирана система за определяне на функционалните и структурни характеристики на аеродинамични концептуални модели за изследване на автономни платформи при високи скорости

РП 2.2: Стандарти и иновации – Задача 2.2.1. Съвременни техники за защита на информацията

РП 3.1. Екипировка – Задача 3.1.1. Изследване и приложение, в областта на сигурността и отбраната, на възобновяеми и химически източници на електроенергия и възможностите за използване на енергонезависими източници на основата на литий; Задача 3.1.2. Разработване на „проточнo-горивна“ (flow-fuelcell) батерия цинк-въздух на базата на евтини и екологични български материали за използване на енергонезависими източници за осигуряване на критичната инфраструктура при бедствия, аварии и катастрофи; Задача 3.1.7. Проектиране и изграждане на сензорна система (оптико-електронна/ акустична/ термовизионна) за откриване, съпровождане и блокиране (унищожаване) на дронове; Задача 3.1.8. Проучване, проектиране и разработване на система за разпознаване чрез анализ на биометрични данни с използване на изкуствен интелект

Координатор
полк. доц. д.н. Борислав Генов от Институт по отбрана "Проф. Цветан Лазаров"
Бенефициенти
Институт по отбраната „Проф. Цветан Лазаров“ (ИО) – координатор, Център за изследвания по национална сигурност и отбрана – БАН (ЦИНСО), Университет за национално и световно стопанство (УНСС), Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), Военна академия „Г. С. Раковски“ (ВА), Академия на МВР (АкМВР), Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ (ВВМУ), Национален военен университет „Васил Левски” (НВУ), Висше военновъздушно училище „Г. Бенковски” (ВВВУ)
Период
2022-2025