ПРОЕКТ от 2018 г.

Проект "ALTER"

Алианс за намаляване на риска (ALTER)

Алианс за намаляване на риска (ALTER)

Проектът Алианс за намаляване на риска от бедствия, или накратко ALTER, се фокусира върху установяване на публично-частни партньорства за разбиране и справяне с рисковете от наводнения, които могат да произтичат от аварии на вода и минни язовири. Дейностите ще подчертаят важността на пълното сътрудничество между местните общности, неправителствените организации, правителствените министерства и компаниите от частния сектор. Продължителността на проекта е 24 месеца и е съфинансиран от Дирекцията за хуманитарна помощ и гражданска защита на Европейския съюз.

Ноу-хау, технологии и опит от Европейския съюз ще бъдат пренесени в Армения. Проектът ще се фокусира върху три пилотни зони, където язовири и други дейности представляват рискове за местните общности. Областите са районите Ахтала и Техут в Лори марз по поречието на река Шамлуг, каскадата Воротан и свързаните с нея язовири в района на Сюник и басейна на реки Капан и Воджи в област Сюник.

 

Партньори по проекта са:

  1. Национална обсерватория в Атина (координатор) – Гърция
  2. Европейски университет Кипър – Кипър
  3. Център за изследване по национална сигурност и отбрана – България
  4. Американски университет в Армения – Армения
  5. Национална платформа за намаляване на бедствията – Армения

Центърът за изследвания в областта на националната сигурност и отбрана към Българската национална академия на науките ръководи четвъртия работен пакет по проект ALTER. Този работен пакет се фокусира върху трансфера на методи, инструменти и опит за готовност и управление на риска. По-конкретно, пакетът ще се съсредоточи върху предоставянето на инструменти и стратегии за подпомагане при вземането на решения от лидерите на местните власти. Тези инструменти ще бъдат персонализирани, за да отговорят на специфичните нужди и предизвикателства на Армения.

Координатор
Национална обсерватория в Атина
Екип
Национална обсерватория в Атина (координатор) - Гърция; Европейски университет Кипър - Кипър; Център за изследване по национална сигурност и отбрана - България; Американски университет в Армения - Армения; Национална платформа за намаляване на бедствията - Армения
Период
2018