Прилагане на концепцията "Споделяне и Обединяване" в Балканския и Черноморския регион

  • Начало
  • Портфолио
  • Прилагане на концепцията „Споделяне и Обединяване“ в Балканския и Черноморския регион

Прилагане на концепцията "Споделяне и Обединяване" в Балканския и Черноморския регион

Концепцията „Споделяне и Обединяване“

„Споделянето и обединяването“ е новаторски подход в областта на придобиването и обезпечаването на отбранителни средства на равнище на Европейския съюз. Тази концепция беше представена през 2010 г. с амбициозната цел да насърчи сътрудничеството и интеграцията в областта на отбраната между държавите-членки на ЕС. От технологична гледна точка „споделянето и обединяването“ е заета от НАТО, точно както обширният подход на ЕС в Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) на Съюза. Технически казано, „споделянето и обединяването“ може да се разглежда като институционализирано сътрудничество между държавите или други институции, където способности/ресурси се споделят, било то в билатерален, многонационален или супранационален контекст. От идеен поглед концепцията се основава на федералисткия подход към интеграцията в ЕС, който има за цел развитието на ЕС като федерална супердържава, а не като международна организация. Въпреки че федералисткият подход е широко обсъждан в ЕС, той има привърженици в много от институциите на Съюза, включително Европейската комисия и Европейския парламент. В този контекст концепцията за „споделяне и обединяване“ може да бъде свързана с концепцията за Европейски въоръжени сили, която също става общо място в езика на ЕС. Освен това концепцията за „споделяне и обединяване“ добре се вписва в последните усилия за засилване на отбранителната интеграция на ЕС под наименованието Постоянно структурирано сътрудничество (ПСС). През юни 2017 г. Европейският съвет стартира Постоянно структурирано сътрудничество в областта на отбраната, както е предвидено в чл. 42 и чл. 46 от Договора от Лисабон. ПСС се възприема като механизъм за задълбочаване на интеграцията в областта на отбраната в ЕС, което ще оказва влияние върху процеса на „споделяне и обединяване“…

Автори
Николай Павлов и Стефан Хаджитодоров
Анотация
Целта на доклада е да изследва възможността за прилагане на новаторската концепция "споделяне и обединяване" от страна на три държави-членки на Европейския съюз в Балканския и Черноморския регион. Първо ще бъде представен критичен преглед на концепцията "споделяне и обединяване", както е дефинирана от Европейския съюз. Второ, ще бъдат изложени геополитическите и икономическите аргументи за прилагане на концепцията в Балканския и Черноморския регион. Накрая, ще бъдат проучени ограниченията за прилагането на тази концепция в Балканския и Черноморския регион.
Година
Издание