2014 г.

Офис за трансфер на аеро-космически технологии

  • Начало
  • Портфолио
  • Офис за трансфер на аеро-космически технологии в областта на защита здравето на гражданите при бедствия и кризи

Офис за трансфер на аеро-космически технологии в областта на защита здравето на гражданите при бедствия и кризи

Офисът за трансфер на технологии е създаден с финансовата подкрепа на оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Офисът за трансфер на технологии (ОТТ) е мястото, където науката и бизнеса трябва да се срещнат. Мястото, на което трябва да се даде вот на доверие на научно–изследователската работа и нейната важност за бизнеса, обществото и институциите. Като свързващо звено, Офисът за трансфер на технологии, и като съучредител и участник в Българската мрежа за технологичен трансфер, взема участие в различни инициативи, конференции, симпозиуми, форуми, работни срещи и др.

 

Показвайки технологичния трансфер в страната, се дава ясна представа на бизнеса, че науката винаги е била и ще бъде ключов фактор в производството и иновациите.Трансфера на технологии е модерна перспектива за развитие на иновациите и имплементирането им в бизнеса и обществото.

Офисът за трансфер на технологии се стреми да създаде трайни взаимоотношения с научните и бизнес среди, за постигане на общи цели. Създадените връзки с други звена за технологичен трансфер (напр. Офис за трансфер на технологии към Софийския Университет) дава предпоставката за съвместни инициативи, обмяна на опит и работа. Ето защо, на различните мероприятия, в които е участвал нашият Офис за трансфер на технологии, ние винаги сме успявали да създадем връзки с други такива звена за технологичен трансфер, лаборатории и др.

Работейки съвместно с институциите и научните среди, офиса за технологичен трансфер се превръща в своеобразен двигател на иновативните идеи и перспективи за бъдещото развитие на едно модерно и европейско общество

Ръководител
д-р Велизар Шаламанов
Екип
Период
2014