ПРОЕКТ от 2006 г.

Международно учение за големи извънредни ситуации

Международно учение за големи извънредни ситуации

Преодоляване на последиците от терористичен акт в Югоизточна Европа (Защита – EU TACOM SEE-2006), Grant Agreement 07.030601/2005/422592/SUB/A.5

Проектът по подготовка и провеждане на пълномащабно международно учение „Защита – ЕU TACOM SEE-2006“ – Преодоляване на последиците от терористични актове в Югоизточна Европа се осъществи в периода 01.01. 2006- 30.07. 2006 г. Учението се осъществи като част от годишния план на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи към Министерски съвет.

Проектът бе изпълнен в две фази, които се подготвиха паралелно и осъществиха последователно. Първата фаза бе провеждане на КПУ с компютърни симулации в рамките на два дни в гр. София (23-24 юли 2006 г.). Втората фаза – провеждане на полево учение – два дни в учебните центрове: Хотел „Интернационал”, химически заводи „Неохим” и „Монбат” и язовир „Огоста” в гр. Монтана (25-26 юли 2006 г.).

Бенефициент на проекта бе Министерството на държавната политика при бедствия и аварии, ДА «Гражданска защита» и партньори: Института за паралелна обработка на информацията, Центъра за изследвания по националната сигурност и отбраната към БАН и представители от Неправителствени организации, Оперативни анализи Нимайер, Niemeyers Operations Analysen (NOA)- Германия.

Целта на проекта бе подобряване възможностите за реагиране и координация на структурите на Република България за защита при бедствия и аварии, както и на експертите и екипите за реагиране на държавите-членки на Механизма на Общността за гражданска защита. Акцентът бе поставен върху засилване на сътрудничеството между различните органи, отговорни за реакциите при кризи и осигуряване на гражданска сигурност в България, тествани на място и чрез компютърни-подпомагано учение (КПУ). Методът на КПУ е интегрален и практически се базира на използване на повечето от другите известни методи на различните етапи – разработка на сценарии, симулиране на сценарии, поддържане на работата на ръководство и обучаеми, анализ на документираните действия, извличане и синтез на препоръки. Друга важна цел на проекта бе да се подобри оперативното сътрудничество между екипите на Гражданска защита и други отговорни структури на няколко страни от ЮИЕ. Участие взеха екипи на Гражданска защита от Гърция, Унгария, Словения, Словакия, Румъния. По този начин проектът реално показа състоянието на гражданско-военно аварийно планиране в Югоизточна Европа и готовност при бедствия и аварии според Инициативата за превенция на Пакта за Стабилност – Disaster Preparedness and Prevention Initiative of the Stability Pact (DPPI). Целта на полево учение за защита и спасяване при терористичен акт „Защита 2006“ по проекта EU TACOM SEE – 2006 бе отработване на съвместни действия за преодоляване на последствията при терористичен акт. В него взеха участие екипи на Гражданска защита, ДОТИ – МВР, Пожарна защита, Български червен кръст, Планинската спасителна служба (ПСС), Аварийно-спасителния отряд (АСО) към Българската федерация по спелеология и др., както и сродни организации от Гърция, Румъния, Унгария, Словакия и Словения. Учението завърши със заключителна конференция, проведена на 18 .09. 2006 г., на която бяха представени резултатите, анализите, изводите и поуките от проекта.
Ръководител
Екип
ЦИНСО-БАН, Екип от Съвместен център за обучение симулации и анализ – ИПОИ-БАН, ДА „Гражданска защита”, Операционни анализи Нимайер – Германия
Период
2006