Изберете език

Правни аспекти на управлението на научните изследвания в Република България

Статия на д-р Николай Павлов от Центъра за изследване по национална сигурност и отбрана

В настоящата статия се приема, че научното изследване представлява процес на систематично и задълбочено проучване върху определен предмет, при което се използва специализирана научна експертиза и се създават нови знания.

Правни аспекти на управлението на научните изследвания в Република България.

Изтеглете
публикацията

Проблемът за правната уредба на управлението на научните изследвания има важно практическо значение с оглед регулиране на обществените отношения, свързани с научната дейност. Този проблем се намира в полето на Административното право и по-конкретно в специалния подотрасъл на Научно-административното право. От етимологическа гледна точка понятията „право” и „управление” имат общ корен, което ясно показва тясната взаимна връзка между тях. Взаимовръзката „право – управление” задава рамката на изследване в статията. Основните цели са анализ на правните аспекти на управлението на научните изследвания в Република България и формулиране на препоръки за усъвършенстване на националното научно законодателство.

"Правни аспекти на управлението на научните изследвания в Република България" - списание Общество и право, бр. 3, 2016г., стр. 61-69