Изберете език

Цели и задачи пред центъра за изследвания по национална сигурност и отбрана на БАН

ст.н.с. I ст. дтн Стефан Хаджитодоров, научен секретар на БАН, и.д. директор на ЦИНСО

Запазването и развитието на българския научен и технически потенциал за овладяване на новите и създаване на собствени върхови технологии е перспективен фактор за защита на националната сигурност.

Концепция за национална сигурност на Република България, т. 38

Едва ли има сериозна научна институция по света, която да не работи по някакав начин -пряко или косвено, за националната сигурност и отбрана на своята страна. Едва ли има армия или институции, отговорни за националната сигурност и отбрана, които да пренебрегват и да не използват националния си научен потенциал. Българската армия и Българската академия на науките не правят изключение в това отношение. Историята на тези взаимоотношения датират от дълги години, но тук ще засегна някаи аспекти на тези отношения през последните 3-4 години. Подписването на Рамковия договор между Министерството на отбраната и БАН през декември 1999 г. се оказа важен стимул за активизиране и засилване на сътрудничеството в областта на изследвания и технологии с приложение за националната сигурност и отбраната. В резултат на договора през 2000 г. учени и специалисти от БАН за първи път от 10 години масово се включиха в различни проекти и научни мероприятия (семинари, симпозиуми) в областта на изследвания и технологии за нуждите на отбраната. Независимо от някои затруднения от обективен характер, бе организиран и проведен тематичен конкурс на тема “Перспективни изследвания и разработки в подкрепа на изпълнението на Целите за партньорство с НАТО”. Под ръководството на членовете от Междуведомствения експертно координационен съвет (МЕКС) и на сътрудници от двете институции от 142 предложени теми до етап на финансиране бяха оценени и класирани 21 проекта от 14 института от БАН. Най-активни от страна на БАН бяха ИМет, ИКИ, ИИТ, ЦЛЕХИТ, ЦЛПОИ, ЦЛСЗВ. В края на 2000 г. по предложение на работен колектив от Министерството на отбраната, шест колектива от учени от БАН се включиха в подготовката на “Бялата книга за отбраната и въоръжените сили” със свои изследвания и разработки. По общо мнение този съвместен проект приключи успешно. Бяха проведени и няколко съвместни семинара, където активно се включиха широк кръг учени и специалисти от БАН.

Хаджитодоров, Ст., К.Симеонова. Иновационната дейност на БАН: индикатори за бенчмаркинг, Бенчмаркинг в иновационната политика, Наукознание и научна политика, сер.2 «Научна и иновационна политика», София, 2005, стр.154-163.