Изберете език

Модел за управление на научните изследвания в областта на сигурността и отбраната в Република България

Статия на д-р Николай Павлов от Центъра за изследване по национална сигурност и отбрана

Предлаганият модел за управление на научните изследвания в областта на сигурността и отбраната в Република България се доближава до утвърдения модел на централно ниво в Европейския съюз, като са отчетени обществено-икономическите особености и правната рамка в Република България. Предлаганият орган за управление (Държавна агенция за научни изследвания) може да изпълнява на национално ниво интегрирани функции на Европейската агенция по отбрана и Изпълнителната агенция за научни изследвания.

Модел за управление на научните изследвания в областта на сигурността и отбраната в Република България

Изтеглете
публикацията

Управлението на научните изследвания в областта на сигурността и отбраната има двойствена природа. От една страна, то е елемент от държавното управление на сигурността и отбраната, а от друга страна, е елемент от държавното управление на науката. Тази двойна феноменология и „подведомственост” на научните изследвания в областта на сигурността и отбраната поначало затрудняват ефективното държавно управление, особено при отсъствието на единна държавна власт. Съчетаването на политиката за сигурност и отбрана с научната политика е изключително сложен управленски проблем, за чието решаване няма универсален модел в евроатлантическото или в евроазиатското пространство.

"Модел за управление на научните изследвания в областта на сигурността и отбраната в Република България" - сборник с доклади от юбилейна научна конференция на тема”Обучението и изследванията по икономика на отбраната и сигурността – настояще и бъдеще” по случай 25-годишнината от създаването на катедра „Национална и регионална сигурност”, гр. София: ИК-УНСС, 2016г.; стр.246-254