Изберете език

Усъвършенстване на системата за защита при бедствия на Република България

Статия на екипа на Центъра за изследване по национална сигурност и отбрана

В доклада е представен анализ на системата за защита при бедствия на Република България и са направени предложения за усъвъшенстване на системата с цел подобряване сигурността на гражданите.

Усъвършенстване на системата за защита при бедствия на Република България

Изтеглете
публикацията

Предмет на анализа е системата за защита при бедствия в Република България и възможностите за нейното усъвършенстване. Предметът на изследването обхваща както Единната спасителна система, дефинирана в чл.20-22 от Закона за защита при бедствия така и други органи на държавната власт, които имат компетенции в стратегическото управление на защитата при бедствия. Актуалността на темата се определя от постоянната тенденция за нарастване броя на бедствията на територията на страната ни и увеличаване броя на жертвите и пострадалите от тези бедствия. Целта на анализа е да се подпомогне прегледа на изпълнението на Стратегията за национална сигурност на Република България, като се осъществи анализ на съществуващата система за защита при бедствия и се формулират препоръки за нейното усъвършенстване.

"Усъвършенстване на системата за защита при бедствия на Република България" - сборник с доклади от военнонаучна конференция „Съвременни подходи за динамично управление на образованието и подготовка в сигурността и отбраната”, 22-23 юни 2016г., гр. София: Военна академия „Г.Раковски”