Изберете език

Управление на знанието и на научно - изследователските способности на БАН в областта на сигурността и отбраната

Доклад на екипа на Центъра за изследване по национална сигурност и отбрана

Запазването и развитието на българския научен и технически потенциал за овладяване на новите и създаване на собствени върхови технологии е перспективен фактор за защита на националната сигурност.

Управлението на знанието в областта на сигурността и отбраната

Управлението на знанието в областта на сигурността и отбраната в БАН е процес на системно насочване и координиране на научно-изследователските продукти на академичните звена с цел засилване на научно-изследователските способности и ефективно подпомагане на националната политика за сигурност и отбрана. Управлението на знанието се основава на количествен и качествен анализ на научно-изследователските способности на институтите на БАН в областта на сигурността и отбраната, който се извършва ежегодно от компетентното специализирано звено – Центърът за изследвания по национална сигурност и отбрана. В настоящия доклад са представени някои от по-важните резултати от анализа на научно-изследователските способности, който е основа за провеждането на ефективна политика за управление на знанието в областта на сигурността и отбраната.

"Научните изследвания в Отбраната - вековна традиция и нови хоризонти" - сборник с доклади от Международна научна конференция 7- 9 Октомври 2014г., София, България.