Изберете език

Изследване за анализ и оценка на системата за защита на населението и реагиране при извънредни ситуации. “Бяла книга по Гражданска защита на Р. България”

проект от 2004

Целта на изследването е да се оцени с участието на външни експерти състоянието и перспективите пред системата за защита на населението и критичната инфраструктура, да се разработи концепция за развитието й. Изследването има методически и концептуално-препоръчителен характер.