Изберете език

Проект по 7-ма Рамкова програма - SEcurity REsearch NCP network - SEREN 2

проект от 2013

Екип: Международен консорциум с координатор Румънската космическа агенция ROSA

Проектът SEREN2 е финансиран от FP7 за изграждане на организационна мрежа от национални контактни лица по приоритет "Сигурност" на Седма рамкова програма на ЕС.

Целта на SEREN2 е координиращо действие при свързване на националните точки за контакт на програмата за научни изследвания по приоритет Сигурност, координация в мрежата, както и подобряване качеството на мрежата чрез изграждане способности на своите членове да доставят високо ниво на услуги за общността. Изследванията в областта на Сигурността имат своите специфики в сравнение с другите тематики на отделните приоритетни оси на Програмата. В резултат на това, може би повече, отколкото в другите 7РП програми и тематични приоритети, е налице силна необходимост от информация и подкрепа за европейската изследователска общност в областта на сигурността за участие в 7РП.

С цел преодоляване на трудностите при изграждането на международни партньорства и насърчаване участието на научни изследвания в областта на сигурността, мрежата организира съвместни мероприятия, информационни кампании, с акцент върху насърчаването на добри проектни идеи и откриване на начини и средства за участие на крайния потребител. В подкрепа на тези дейности, са разработени специални инструменти и приложения, в система за търсене на партньори. За да бъдат изследвани новите аспекти (политики, нови програми, конференции и работни срещи) се извършват редица проучвания и наблюдения, информацията се анализира и синтезира, за да се предостави на заинтересованите страни на всички равнища (от ниво национални точки за контакт до ниво клиентите).

Задачите на ЦИНСО са в областта на мониторинга на изследванията по сигурността в национален мащаб и в открояване на най-силните национални способности. Участието в тази научна мрежа дава възможност на Центъра да следи за най-новите научни постижения в областта на сигурността в европейски мащаб.

За повече информация натиснете тук