Изберете език

Международно учение: Saber Guardian 14

проект от 2014

Военните части на Американската армия в Европа (EUCOM) и Българските сухопътни войски проведоха Saber Guardian 2014 на 31 Март 2014г. Saber Guardian 14 е многонационално практическо учение имащо за цел да оптимизира способностите и ангажиментите на Американската армия в Европа, с цел постигането на по-добра гъвкавост, запазване и повишаване на оперативната съвместимост на НАТО , както и улесняване на многонационално обучение.

Saber Guardian 2014 се проведе между 31-ви Март и 4 Април. В него участваха около 700 военни и цивилни служители от дванадесет държави включително Армения , Азербайджан , Белгия, България, Грузия, Молдова, Полша, Румъния, Сърбия, Украйна, Турция и САЩ, както и представители на Съюзното командване на НАТО.

Офис за трансфер на аеро-космически технологии в областта на защита здравето на гражданите при бедствия и кризи

проект от 2012

Офисът за трансфер на технологии е създаден с финансовата подкрепа на оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Офисът за трансфер на технологии (ОТТ) е мястото, където науката и бизнеса трябва да се срещнат. Мястото, на което трябва да се даде вот на доверие на научно – изследователската работа и нейната важност за бизнеса, обществото и институциите. Като свързващо звено, Офисът за трансфер на технологии, и като съучредител и участник в Българската мрежа за технологичен трансфер, взема участие в различни инициативи, конференции, симпозиуми, форуми, работни срещи и др.

Проект по 7-ма Рамкова програма - SEcurity REsearch NCP network - SEREN 2

проект от 2013

Екип: Международен консорциум с координатор Румънската космическа агенция ROSA

Проектът SEREN2 е финансиран от FP7 за изграждане на организационна мрежа от национални контактни лица по приоритет "Сигурност" на Седма рамкова програма на ЕС.

Целта на SEREN2 е координиращо действие при свързване на националните точки за контакт на програмата за научни изследвания по приоритет Сигурност, координация в мрежата, както и подобряване качеството на мрежата чрез изграждане способности на своите членове да доставят високо ниво на услуги за общността. Изследванията в областта на Сигурността имат своите специфики в сравнение с другите тематики на отделните приоритетни оси на Програмата. В резултат на това, може би повече, отколкото в другите 7РП програми и тематични приоритети, е налице силна необходимост от информация и подкрепа за европейската изследователска общност в областта на сигурността за участие в 7РП.

Международно учение за големи извънредни ситуации

проект от 2006

Проектът по подготовка и провеждане на пълномащабно международно учение "Защита - ЕU TACOM SEE-2006" - Преодоляване на последиците от терористични актове в Югоизточна Европа се осъществи в периода 01.01. 2006- 30.07. 2006 г. Учението се осъществи като част от годишния план на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи към Министерски съвет.