Изберете език

За нас

Българската академия на науките (БАН) е водещата национална институция в областта на фундаменталните и приложни изследвания, технологичното развитие, експериментирането и научната поддръжка на формирането и планирането на политиката за сигурност и отбрана.

Центърът за изследвания по национална сигурност и отбрана (ЦИНСО), основан през 2002 г., подпомага, координира и организира изследванията по сигурността и отбраната в рамките на БАН. Дейността на Центъра е фокусирана върху предоставяне на информация до институтите и лабораториите на БАН, изследователски групи и отделни учени за потребностите и програмите на потенциални потребители, възможностите за двустранно и многостранно сътрудничество в рамките на НАТО и Европейския съюз.

За постигане на своите цели ЦИНСО поддържа тесни контакти с всички основни потребители в България – Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Министерство на извънредните ситуации, Главна дирекция “Национална служба Гражданска защита”, Военна академия „Г.С. Раковски” и други. ЦИНСО поддържа база от данни за налични технологии и капацитета на изследователски структури, групи и учени, информира за това потенциални потребители и подпомага установяването на контакти и сътрудничество между изследователи и потребители. В периода 2003-2007 г. Центърът изпълнява функцията на Секретариат на Научно-координационния съвет (НКС) към Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи (ПКЗНБАК към Министерски съвет).

ЦИНСО регулярно организира национален конкурс под мотото “Научна поддръжка на трансформацията на сектора за сигурност” и национална конференция “Защита на населението и критичната инфраструктура”. Докладите от провежданите конференции и конкурси се публикуват в специализирани сборници.

Успоредно със своята координационна дейност ЦИНСО организира и ръководи мащабни интердисциплинарни изследвания, по важните от които са:

  • Изследване в поддръжка на модернизацията на Въоръжените сили, проведено през 2002 г. за нуждите на Министерството на отбраната
  • Преструктуриране на ТЕРЕМ ЕАД (основна отбранително-индустриална фирма – държавна собственост), през 2003 г. за нуждите на Министерството на отбраната и ТЕРЕМ ЕАД
  • Бяла книга за гражданска сигурност, проведено през 2004 г. по заявка от Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи (ПКЗНБАК към Министерски съвет)
  • Методика за планиране на защитата на критична инфраструктура, проведено през 2005 г. по заявка от Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи (ПКЗНБАК към Министерски съвет)
  • Учение “Преодоляване на последиците от терористични актове в Югоизточна Европа“ (ЗАЩИТА – EU TACOM 2006) по проект, финансиран от „Дирекция „Околна среда” на Европейската Комисия
  • Методология за оценка на критичната инфраструктура на общинско ниво”, разработена през 2007 г. по обществена поръчка за Министерството на държавната политика при бедствия и аварии.

При тези изследвания ЦИНСО привлича най-добрите български учени и изследователи от БАН, други изследователски организации и университети, и на практика служи като Национален център за координация на изследванията по сигурността и отбраната. Центърът изпълнява функции и по осигуряване нанаучни колективи в национален план с информация за стартиралата Седма Рамкова Програма на ЕС по тематичното направление “Сигурност”. Директорът на Центъра е член на Програмния комитет “Сигурност” на 7-а Рамкова програма, а експерт от Центъра е национално контактно лице по приоритет Сигурност. Директорът на ЦИНСО е Национален представител в Научния комитет на НАТО, аучен от Центъра е член на Борда за изследвания и технологии на НАТО.

Центърът е търсен партньор от фирми и организации в страната и чужбина, работещи в интерес на сигурността и отбраната.